fbpx
Hjælp til familier2017-07-25T22:13:17+02:00

Et velfungerende samarbejde med socialrådgiveren

Et godt udgangspunkt for et velfungerende samarbejde med socialrådgiveren er et pænt sprog og en høflig tone. Selv om man ikke er enig i alle afgørelser, er det vigtigt, at dialogen med sagsbehandleren foregår i “ordentlige” rammer. Det er helt i orden på en “pæn måde” at gøre opmærksom på, hvis der er forhold, man er uenig i – men husk samtidig også at sige tak til sagsbehandleren, og giv ros, når noget går godt!

Formuler jeres behov og problemstillinger

For at socialrådgiver kan give en bevilling til f.eks. et kursus, er det afgørende, at barnets/familiens behov formuleres konkret og præcist ift. barnets handicap/vanskeligheder. Den enkelte socialrådgiver har kontakt med mange familier med mange forskellige behov, og kender derfor ikke Jeres specifikke behov, med mindre I er gode til at formulere det. Du er velkommen til at henvende dig til FamilieNet mhp. hjælp til formulering at en skriftlig ansøgning til kommunen.

Mulighed for dækning af kursusudgift

Dit barns sagsbehandler har mulighed for at give bevilling til FamilieNet s familiekurser ud fra loven om social service § 41, hvor der i socialministeriets vejledning skrives:
“Der kan ydes hjælp til forældres og eventuelt andre pårørendes merudgifter som følge af nødvendig deltagelse i kurser, som går ud på at sætte de pågældende i stand til at have barnet/den unge hjemme, passe og pleje, opdrage og kommunikere med barnet/den unge. Det kan dreje sig om kurser, der giver familien indsigt i de forskellige funktionsnedsættelser / lidelser, i hvilken virkning det har på barnet/den unge, og hvordan familien kan mestre de problemer, der kan opstå mv.”
Det er en betingelse, at dit barn er omfattet af målgruppen for § 41. Se dog punktet nedenfor.
Socialrådgiveren bevillinger således kun dækning af udgift til. f.eks. kurser, såfremt det vurderes, at kurset er “nødvendigt” for familien ift. forsat at kunne have barnet hjemme, samt passe, pleje, opdrage og kommunike med barnet.
Søges der om dækning af kursusudgift, et er derfor vigtigt, at I ud fra indholdet i kursusprogrammet og barnets/familiens handicap/vanskeligheder konkret og præcist forklarer socialrådgiveren, hvorfor det er nødvendigt for jer at komme på netop dette kursus med netop dette indhold. Søges der f.eks. om et kursus for unge med ADHD på vej til voksenlivet, har socialrådgiveren brug for at I forholder jer konkret og præcist til kursusindholdet og barnets handicap/vanskeligheder, dvs. hvorfor det er nødvendigt, at både forældrene og den unge får ny viden og værktøjer ift. at tackle teenage-udfordringerne, der kan være særligt vanskelige, når man har ADHD og samtidig skal klargøre sig til voksenlivet. Du er velkommen til at henvende dig til Pindstrup Centret mhp. hjælp til at en skriftlig ansøgning til kommunen.

Når barnet ikke er omfattet af målgruppen for § 41

Er dit barn ikke omfattet af målgruppen for servicelovens § 41, er der måske mulighed for at få dækket kursus-udgift efter servicelovens § 11. Kommunen kan efter denne bestemmelse tilbyde rådgivning og konsulentbistand. Det er en betingelse, at kurset er af væsentlig betydning for barnets eller den unges særlige behov for støtte. Der kan ydes støtte til et kursus i de tilfælde, hvor kommunen vurderer, at det er relevant i forhold til at løse konkrete, afgrænsede problemstillinger i forhold til barnet eller den unge.

Tilskudsmuligheder til ferielejr

Søger du bevilling til at sende dit barn på ferielejr så vær opmærksom på, at der kan ydes tilskud til merudgifter til ferie, som familier i almindelighed holder. Ankestyrelsen har i principafgørelse 28-13 fundet, at et ophold på en særlig sommerlejr for børn med funktionsnedsættelser måtte anses for et ferieophold. Udgifter, der lå ud over det beløb, som forældre med raske børn sædvanligvis betalte for deres børns ophold i en sommerlejr eller lignende, som det offentlige ikke ydede tilskud til, måtte anses for merudgifter ved forsørgelsen, hvortil der kunne ydes hjælp. Der er derfor mulighed for at søge dækning af merudgiften til særligt tilrettelagt ferieform f.eks. FamilieNets ferielejre.

Andre pårørende end forældre kan deltage på kurserne

Vær opmærksom på, at loven om social service rummer mulighed for, at andre pårørende end forældrene kan deltage i kurser. Det kan f.eks. være bedsteforældre eller andre, der har en stor betydning for barnet/familien, og har brug for at blive bedre i stand til at støtte familien i form af konkret viden, værktøjer og bedre kendskab til barnets særlige vanskeligheder.

Får I afslag på en ansøgning

så sørg for at få en skriftlig redegørelse for afgørelser/afslag til bevilling til dækning af familiekursus/ferielejr. Vær opmærksom på, at evt. afslag skal være velbegrundet. Afslaget skal være knyttet til jeres konkrete behov og ansøgning. Får I et afslag udefra en generel formulering om, at kommunen ikke dækker den slags udgifter, så bed sagsbehandleren om at komme med en begrundelse, der forholder sig konkret til jeres ansøgning.
Vær dog opmærksom på, at det kun er afgørelser efter servicelovens § 41, der kan ankes. Der træffes ikke afgørelse om konsulentbistand efter servicelovens § 11, og der er derfor ikke adgang til at klage over, at en kommune ikke vil tilbyde støtte til et kursus efter § 11.

Familien som en positiv ressource

At have et barn med handicap er et vilkår der påvirker hele familien. Hjælp til familier som klædes på til at mestre familielivet med et barn med handicap. FamilieNet tager udgangspunkt i de positive ressourcer familien har og støtter og udvikler disse. Forældrene bliver ved deltagelse i centrets kurser klædt på til at varetage barnets særlige behov og leve bedst muligt med de vilkår, familien har. Et godt familiesamspil er nemlig nøglen til at forældrene til stadighed kan tackle barnet med handicap og have det i hjemmet. FamilieNet har både et børne- og et voksenprogram på kurserne, og alle i familien får nye værktøjer. Forældrene deltager i workshops, oplæg, gruppearbejde, sparring og netværksdannelse med andre forældre. Børneprogrammet tilrettelægges ift. børnenes alder/modenhed. Søskende til børn med handicap deltager i undervisning, læring og leg med andre søskende og får bl.a. mulighed for at sætte ord på forbudte tanker og følelser. Børn med handicap deltager i undervisning, læring og leg, der sigter mod at give større indsigt i egen ressourcer, men samtidig også få klarlagt de begrænsninger som handicappet medfører. Endvidere opnår barnet indsigt i og redskaber til at mestre sin situation.
Bemærk at Socialstyrelsen anbefaler, at man “husker” søskende. Det fremgår af bogen “mor husk mig”, som de står for udgivelsen af.

Prisgarant

FamilieNet tilbyder kurser af høj faglig kvalitet. Vi er klar over, at kommunerne skal sikre, at de får mest muligt for pengene. Derfor udsteder vi prisgaranti på internat-kurser. Finder du et kursus med både børne- og voksenprogram med tilsvarende faglige oplæg og tema, og er der tale om internat med mulighed for netværksdannelse og erfaringsudveksling familierne imellem, er du velkommen til at kontakte FamilieNet , så dækker vi omkostninger med et smil.

Nogle familier oplever at samarbejdet

med sagsbehandler ikke altid glider så let, som ønsket. Søg støtte og inspiration hos andre familier. Det giver mulighed for at snakke med andre, der er i samme båd, og mulighed for nye vinkler på situationen, så det undgås at I kører sur i det hele. Det kan være en fordel at have en bisidder med til møder på kommunen